پاورپوینت آماده; بررسی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی

پاورپوینت آماده; بررسی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی

پاورپوینت آماده;  بررسی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 33 اسلاید

بررسی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی تهیه کننده : در مطالعه چارچوب نظری FASB ، دو نکته حایز اهمیت باید مّد نظر قرار گیرد . اول اینکه چارچوب را می توان نتیجه فرآیند تکامل تدریجی دانست که تا حد زیادی به گزارشهای مطرح شده در فصل چهارم متّکی می باشد . دوم اینکه ، علیرغم انتقادهایی که از چارچوب نظری مزبور به عمل آمده است یا در آینده به عمل خواهد آمد . می توان با بهبود آن انتظار داشت که مبنای مناسبی برای تدوین استانداردهای حسابداری به شمار آید .
چارچوب نظری شامل هفت بخش است که در فاصله سالهای 1978 و 2000 میلادی انتشار یافته است . هر یک از این هفت بخش با عنوان " بیانیه مفاهیم حسابداری مالی " مورد اشاره قرار گرفته است که در فصل به ترتیب تاریخ انتشار تشریح می شود . بیانیه ها به شرح زیر می باشند :
FASC No ، هدفهای گزارشگری مالی توسط واحدهای انتفاعی
FASC No ، ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
FASC No ، عناصر صورتهای مالی واحدهای انتفاعی
FASC No ، هدفهای گزارشگری مالی توسط واحدهای غیرانتفاعی
FASC No ، شناخت و اندازه گیری در صورتهای مالی واحدهای انتفاعی
FASC No ، عناصر صورتهای مالی ( جایگزین 3 FASB No و مکمّل 2 FASB No ).
FASC No ، بکارگیری اطلاعات مرتبط با گردش وجوه نقد و ارزش فعلی در اندازه گیریهای حسابداری .

چارچوب نظری چارچوب نظری هیات استاندارد های حسابداری مالی شامل سیستم هم آهنگی از هدفهای مرتبط با یکدیگر و همچنین مفاهیم بنیادی است که می تواند به استانداردهای نامتناقضی منتهی شود که ماهیت ، کارکرد و حدود حسابداری مالی و صورتهای مالی را توصیه کند . بنابراین ، چارچوب نظری کوششی درراستای فراهم کردن ساختار جامع تئوریک برای حسابداری مالی محسوب می شود . قبل از طرح هفت بیانیه در چارچوب نظری ، نکات با اهمیتی وجود دارد که این نکات مطروحه قطعاً محصول نهایی بررسیهای هیات استاندارد های حسابداری مالی نیست . اما ، این نکات ، نتیجه مطالعه جامعی است که توسط هیات مزبور به عمل آمده است .
.

در نکات مورد نظر ، دو موضوع بحث انگیز جدید به شرح زیر مطرح شده است :
سه دیدگاه حسابداری مالی و صورتهای مالی شامل :
رویکرد درآمد – هزینه
رویکرد دارایی – بدهی
رویکرد نبود همبستگی بین صورتهای مالی .
رویکرد های مختلف مرتبط با نظریه حفظ سرمایه
مهمترین موضوع جدیدی که در یادداشت مورد بحث مطرح شده ، نظریه حفظ سرمایه است.
نظریه حفظ سرمایه:یک مفهوم از بازیافت یا جبران سرمایه گذاری است
مفاهیم بدیل حفظ سرمایه
1)نگهداشت سرمایه مالی
2)نگهداشت قدرت خرید عمومی
3)نگهداشت سرمایه فیزیکی
توضیح 1) در نگهداشت سرمایه مالی ،سود در شرایطی تحصیل می شود که مبلغ مالی(پولی )خالص دارائیهای پایان دوره پس از حذف اثرات هر گونه توزیع بین صاحبان سرمایه یا در یافتی از ایشان،نسبت به مبلغ مالی خالص دارائیهای ابتدای دوره فزونی یابد
توضیح 2)در نگهداشت قدرت خرید عمومی که در دوره های تورمی برای اندازه گیری سود مناسب نیست،سود فقط و فقط زمانی وجود خواهد داشت که عایدی شرکت از محل درآمد هایش ،بیش از معادل قدرت خرید عمومی سر مایه گذاریهایش باشد
توضیح 3) در نگهدااینجا هم مشاهده کنید